parthenon

Athens sprawls to the mountains

Athens, seen from the Parthenon, sprawls towards the neighboring mountains.

Athens, seen from the Parthenon, sprawls towards the neighboring mountains.